Targi

Wiosenny sezon pokazów - 2014

IMAGE GROUP w okre­sie wiosen­nym miała przy­jem­ność spotkać się z licznym gronem swoich klien­tów w różnych mias­tach Pol­ski. Pokazy i szkole­nia dały możli­wość zaprezen­towa­nia pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych Top Tech­nol­ogy oraz kos­me­tyków marki Med­Beauty, Insti­tute­BCN oraz Bruno Vassari. Czytaj więcej...

17 Międzynarodowe Targi Kosmetyczne & Kongres Beauty Forum - 2014

W weekend 8 – 9 .03. 2014 nasza cała firma IMAGE GROUP była na Międzynarodowych Targach Kosmetycznych BEAUTY FORUM w Warszawie. Jak co roku przedstawialiśmy profesjonalistom z branży kosmetycznej nowości aparaturowe i zabiegowe. Czytaj więcej...

Targi w których braliśmy udział

Od wielu lat Image Group reg­u­larnie uczest­niczy w najważniejszych wydarzeni­ach kos­me­ty­cznych całego kraju. Nasza firma bierze czynny udział w tar­gach, sym­poz­jach oraz kon­gre­sach. Wach­larz naszych pro­duk­tów cieszy się wybitną pop­u­larnoś­cią w każdej grupie odbior­ców. Czytaj więcej...
Showing 40 to 43 of 43 (5 Pages)