Franczyza

Szanowni Państwo

Mamy wielką przy­jem­ność zaprosić Państwa do grona naszych part­nerów biz­ne­sowych i zapewniamy,że nasza wza­jemna współpraca będzie dla Państwa zyskowna i satys­fakcjonu­jąca. Gabi­nety Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i este­tyka to najprost­sza droga do sukcesu. Dołącz do nas już dziś!

Co to jest franczyza?

Sys­tem franczy­zowy ofer­owany przez Beau­ti­ful­Skin — fotepi­lacja i este­tyka to nowa forma biz­nesu patronowana przez wiodącą w branzy kos­me­ty­cznej firmę Cen­trum Dys­try­bucji Image. Do współpracy zapraszamy wszys­tkie gabi­nety kos­me­ty­czne, medy­czne prowadzące obec­nie dzi­ałal­ność gospo­dar­czą oraz osoby zain­tere­sowane rozpoczę­ciem dzi­ałal­ności jako franczyzno­biorcy. W ramach sys­temu otrzy­mu­je­cie Państwo gotową kon­cepcję prowadzenia włas­nego biz­nesu opartą na zab­ie­gach depilacji i fotood­mładza­nia IPL+RF oraz mezoter­apii bezigłowej. Wyko­rzys­tu­jąc nowoczesne metody zarządza­nia, poparte 14 let­nim doświad­cze­niem pomagamy Panstwu umoc­nić swoją pozy­cję na rynku lub stworzyć pro­fesjon­alny punkt usłu­gowy — Beau­ti­ful­Skin –fotoepi­lacja i este­tyka. W obec­nej chwili posi­adamy 2 jed­nos­tki własne i 42 gabi­nety partnerskie.

Infor­ma­cje o wspar­ciu franczyzodawcy

Wspar­cie w zakre­sie inten­sy­wnego pro­gramu szkoleniowego. Urządze­nie do zabiegów epi­lacji i fotood­mładza­nia IPL+RF (połącze­nie inten­sy­wnego impul­sowego światła z fala radiową). Urządze­nie do zabiegów mezoterapii Fotel kos­me­ty­czny. Preparaty kos­me­ty­czne wyko­rzysty­wane pod­czas zabiegów. Mate­ri­ały reklam­owe i pub­lic rela­tion (ogłoszenia i reklamy prasowe). Pomoc w pro­jek­towa­niu lokalu z fachowym uczest­nictwem deko­ra­tora, spec­jal­isty wnętrz (banery, plakaty, meble kosmetyczne). Fir­mowe akce­so­ria Beau­ti­ful­Skin w postaci ręczników, szlafroków itp. Reg­u­larne doradztwo i opieka ze strony przed­staw­iciela franczyznodawcy. Własna strona inter­ne­towa rekla­mu­jaca gabi­net Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i estetyka.

Koszty związane z współpracą (przy jed­nym stanowisku zabiegowym)

 • Sza­cunkowy koszt wejś­cia do pro­gramu uza­leżniony jest od wybranego paki­etu: od 44 tyś netto – 99 tyś netto
 • koszty związane z najmem, zaku­pem czy dzierżawą lokalu
 • opłata mar­ketingowa w wysokości 500 zł netto miesięcznie
 • opłata czyn­szu franczy­zowego w wysokości 500 zł netto miesięcznie
 • koszty związane z adap­tacją lokalu

Mega pro­mocja sys­temu franczyzowego:

Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom przy­go­towal­iśmy nową ofertę dla inwest­orów. Pakiet ECON­OMY daje możli­wość wejś­cia do najprężniej rozwi­ja­jącej się sieci franczy­zowej w Polsce.

Koszt paki­etu wynosi jedyne 44 000 pln netto. Dodatkowo gratis otrzy­mują Państwo urządze­nie Phoenix 3 w 1. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą

Kry­te­ria doty­czące lokalu

 • lokal o powierzchni min. 25m2 lub możli­wość adap­tacji pomieszczenia (gabi­net w gabinecie)
 • atrak­cyjne położe­nie z możli­woś­cią parkowa­nia auta (pasaż hand­lowy, osiedle, cen­trum, miejsce o natężonym ruchu)
 • miejs­cowość licząca min. 25 tyś ludzi

Korzyści dla franczyzobiorcy

 • szy­bki start – franczyzno­biorca otrzy­muje sprawd­zony przepis na biznes
 • rozpoz­nawalny znak firmowy
 • łat­wość rozpoczę­cia i prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej (dokładne instrukcje doty­czące prowadzenia nowego biznesu)
 • ciągłe ksz­tałce­nie i rozwój
 • mniejsze ryzyko
 • szy­bki zysk inwestycji
 • konkuren­cyjne ceny zabiegów od 95 zł

Spec­jalna oferta dla gabi­netów part­ner­s­kich Beau­ti­ful­Skin!!!

W przy­padku zain­tere­sowa­nia nasza ofertą franczy­zową prosimy o kontakt :

Gabi­nety Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i estetyka

Plac Zamkowy 14
62 – 500 Konin
Tel. 063 249 15 09
Fax: 063 240 62 02
Kom. 664 477 701
E-​mail: arkadiusz.wojtczak@imagecentrum.pl

Osoba kon­tak­towa: Artur Mazurek, Arka­diusz Wojtczak